Kinh doanh căn bản

Khóa học online cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về kinh doanh


Nội dung khóa học


  Phần 1: Môi trường kinh doanh
Available in days
days after you enroll
  Phần 2: Cơ bản về kinh tế
Available in days
days after you enroll
  Phần 3: Kinh doanh quốc tế
Available in days
days after you enroll
  Phần 4: Cơ bản quản trị kinh doanh
Available in days
days after you enroll
  Phần 5: Cơ bản về lãnh đạo
Available in days
days after you enroll
  Phần 6: Cơ bản quản trị vận hành
Available in days
days after you enroll